Bugün: 16.01.2019

İŞLETMEDE TADİLAT

İŞLETMEDE TADİLAT

İLÇEMİZ Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne ait bi­na­nın ta­di­la­ta alın­ma­sı ne­de­niy­le hiz­met­ler lokal bi­na­sın­dan ve­ri­lecek. Ta­şın­ma iş­lem­le­ri ta­mam­la­nan Orman İşlet­me­si’nin hiz­met­le­ri­nin lokal bi­na­sın­dan ve­ril­me­si­ne baş­lan­dı.08.06.2018 16:12


Bi­lin­di­ği gibi, Ye­ni­ce Orman İşlet­me Mü­dür­lü­ğü’ne ait bi­na­ya ek in­şa­at ya­pıl­mış, eski bi­na­da da ta­di­lat ya­pıl­ma­sı için ihale açıl­mış­tı.
Her iki bi­na­da ça­lış­ma­lar yoğun bir şe­kil­de sür­dü­rü­lü­yor. Bi­na­la­rın ya­pı­mı­nın ta­mam­lan­ma­sıy­la bir­lik­te yeni bi­na­lar­da ça­lış­ma­la­ra ve hiz­met su­nu­mu­na devam edi­lecek.

Diğer YENİCE GÜNDEMİ haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.